logo Architectenbureau Francis Enkels

Architectuurbureau Francis Enkels

Blijf op de hoogte van ons allerlaatste nieuwsBouwfases

Bouwfases

Het vrijblijvend kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakend gesprek overlopen we jouw woonwens en praktische noden. Best informeer je alvorens ons gesprek even bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente naar de bouwvoorschriften van jouw perceel. Vervolgens staven wij jouw wooneisen aan de stedenbouwkundige voorschriften en financiële haalbaarheid. Samen bespreken we een plan van aanpak binnen jouw vooropgesteld budget. Na dit gesprek bezorgen we je een offerte op maat.

- HET BEDENKEN -

 het bedenken
Woon- en bouwprogramma

Vooraleer de start van het ontwerpproces verzamelen we nog enkele gegevens, waaronder de stedenbouwkundige voorschriften, erfdienstbaarheden, foto's van het perceel, opmetingsplan, kadastrale gegevens, etc. Vervolgens bespreken we concreet het programma van eisen. Hoe gedetailleerder deze eisen worden geformuleerd, des te beter we ons eerste voorontwerp al kunnen richten.

- HET SCHETSEN -

het schetsen
Voorlopig ontwerp en raming van de woning

Tijdens de voorontwerpfase gaan we in dialoog met jou als bouwheer om te streven naar een concept dat voldoet aan jouw woonwens. In deze fase hechten we opvallend belang aan de oriëntatie, zichten naar de omgeving, circulatiepatronen en de functionele indeling van het ontwerp. Tegelijk geven we een aanzet tot mogelijke materiaalkeuze en het constructie-principe.

- HET CONCEPT -

het concept
Definitief ontwerp en opmaak bouwaanvraagdossier

In deze fase wordt het definitief voorontwerp omgezet naar een gedetailleerd bouwaanvraagdossier. Na de volledige samenstelling van jullie dossier dienen wij dit digitaal in via het omgevingsloket met het oog op het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning. Als architect houden we uiteraard steeds rekening met de uiteenlopende reglementeringen, wetten en normen die momenteel gelden. Aspecten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld de stedenbouwkundige bepalingen, alsook de regelgeving wat betreft brandveiligheid en de isolatie- en ventilatienormen.

- DOSSIER OVERHANDIGING -

dossier overhandiging
Opmaak van bestek (lastenboek) en meetstaat

Voor de opmaak van het bestek wordt het definitief plan gedetailleerd berekend, diverse materiaalkeuzes worden neergeschreven in aard en hoeveelheid en maken we een technische omschrijving op van het bouwwerk. Dit vormt samen een officieel document waarin alle afspraken nauwkeurig worden vastgelegd. Om een correcte offerte van een aannemer te ontvangen en deze te kunnen vergelijken met andere offertes is een lastenboek en meetstaat onontbeerlijk. Het bestek wordt steeds in overleg met jou als bouwheer opgesteld.

- DE EERSTE STEEN -

de eerste steen
Aanbesteding

Indien gewenst kunnen we geschikte aannemers selecteren, deze uitnodigen tot het uitbrengen van offertes, de ingediende offertes beoordelen en jou adviseren in de aannemerskeuze. Eventueel is er in deze fase een bezuinigingsronde noodzakelijk. Gebruikelijk is dat er gemiddeld twee à drie aannemers een prijs opmaken aan de hand van onze gedetaillerde tekeningen en de technische omschrijving. De aannemer wordt uiteraard in overleg gekozen. Indien je als bouwheer de woning zelf wenst te realiseren, wordt dit eveneens zorgvuldig besproken.

 

- WERF-CONTROLE -

werf-controle
Keuze , aanstelling en controle veiligheidscoördinator en EPB- verslaggever

Sinds mei 2001 is het verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen wanneer je gaat bouwen of verbouwen en hiervoor beroep doet op twee of meer aannemers. De veiligheidscoördinator moet er voor zorgen dat het supplementair risico dat ontstaat als gevolg van de interactie van verschillende aannemers wordt ingedijkt. Hiervoor is echter iemand noodzakelijk met ervaring en beroepskennis. Sinds januari 2006 is voor alle nieuwe gebouwen en alle vergunningsplichtige verbouwingswerken aan bestaande gebouwen, een Energie Prestatie Binnenklimaat verslag (EPB-verslag) nodig. Dit om wettelijke energie-, ventilatie-, en isolatienormen te bekomen. De keuze, aanstelling en controle van deze deskundigen wordt opnieuw in overleg besproken. 

- HOOGTEMETING -

hoogtemeting
Detailtekeningen tijdens uitvoeringsfase en bouwbegeleiding

Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning en de bijhorende noodzakelijke studies zijn uitgevoerd worden de uitvoeringsplannen opgesteld. Alsook het EPB-verslag, het ventilatierapport en de stabiliteitsstudie worden in deze fase verwerkt. Ter ondersteuning van deze uitvoeringsplannen worden er bijkomende detailtekeningen vervaardigd zodat het plan in zijn geheel volgens wens kan uitgevoerd worden. 

 

- VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE -

veiligheidscoördinatie
Controle en toezicht op de uitvoering van de bouwwerken

Vooraleer de start der werken wordt in overleg met de belanghebbenden een tijdsplanning opgesteld. Tijdens de uitvoeringswerken zullen we de bouw systematisch begeleiden, controle en toezicht houden op het uitvoeren van het bouwwerk, meer- en minwerk beheren en het werk uiteindelijk opleveren. We geven steeds bijstand en advies gedurende de volleidge bouwfase tot en met de oplevering.

- KLANTTEVREDENHEID -

klanttevredenheid
Controle op de rekeningen

Het volledige bouwwerk is nauwkeurig beschreven in de opgemaakte meetstaat en het bestek (lastenboek). Met als gevolg dat het uitvoeringsproces in alle openheid en eerlijkheid samen met aannemer, onderaannemers, bouwheer en ons als architect kan besproken worden bij het ontvangen en betalen van de bijhorende rekeningen. 

- DE OPLEVERING -

de oplevering
Oplevering

Tijdens de oplevering van het bouwwerk zijn we aanwezig om jou advies te geven ter controle of de aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan. We observeren de nauwkeurigheid van de werken en controleren of er nog eventuele aanpassingen en bijkomende werken dienen te gebeuren alvorens we overgaan tot aanvaarding van de bouwwerken.

- EPB-VERSLAGGEVING -

EPB-verslaggeving

Benieuwd wat ons architectuurbureau
voor u kan betekenen?